Utenos miesto vietos veiklos grupė (toliau – Utenos miesto VVG) inicijuoja 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos esminį keitimą ir kviečia Utenos miesto bendruomenę išsakyti / pareikšti nuomonę minėtu klausimu.

Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos1. Tikslo„Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste“ 1.1. Uždavinio„Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ 1.1.2. Veiksme„Senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinis užimtumas ir pabėgėlių sociokultūrinės integracijos veiklos“ numatyti tikslinės grupės dalyviai – pabėgėlio statusą turintys asmenys. Utenos miesto VVG, įgyvendindama Vietos plėtros strategiją, ėmėsi visų veiksmų, skirtų įgyvendinti veiklas pabėgėlio statusą turinčių asmenų sociokultūriniai integracijai: du kartus skelbė kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, skirtus pabėgėlių sociokultūrinių integracijos veiklų įgyvendinimui (2017-07-05 kompleksiškai su kitomis veiksme numatytomis grupėmis: senjorais, neįgaliaisiais ir vienišais asmenimis, 2017-11-24 tik pabėgėlių sociokultūrinių veiklų įgyvendinimui). Negavusi projektinių pasiūlymų, Utenos miesto VVG rezervavo dalį veiksmo įgyvendinimui numatytos lėšų sumos, kuri turėjo būti skirta veiklų įgyvendinimui jei atsirastų asmenų, atitinkančių veiksme numatytą pabėgėlio statusą. 2019-06-04 raštu Nr. SD-61 Utenos miesto VVG kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administraciją ir 2019-06-10 raštu Nr. 62 į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrių prašydama suteikti informaciją apie pabėgėlio statusą turinčius asmenis, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. 2019-06-13 gautas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus raštas, kuriuo Utenos miesto VVG buvo informuota, kad duomenų apie Utenos rajono savivaldybės administracijos teritorijoje pabėgėlio statusą turinčius asmenis, deklaravusius minėtoje teritorijoje gyvenamąją vietą, nėra. 

Dėl išvardintų aplinkybių bei žinant bendrą pabėgėlių situaciją šalies mastu, kyla grėsmė nepasiekti Vietos plėtros strategijos 1. Tikslo„Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste“ 1.1. Uždavinio„Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“, numatyto stebėsenos produkto rodiklio ir jo kiekybinio pokyčio: „Įgyvendintų BIVP projektų, susijusių su pabėgėlių integracija, skaičius“ – įgyvendintas 1 projektas. Dėl to Utenos miesto VVG siūlo inicijuoti Vietos plėtros strategijos keitimą, Iš 1. Tikslo„Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste“ 1.1. Uždavinio„Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ 1.1.2. Veiksmo„Senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinis užimtumas ir pabėgėlių sociokultūrinės integracijos veiklos“ išbraukti pabėgėlių sociokultūrinės integracijos veiklas paliekant tik senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinį užimtumą. Rezervuotas strategijos lėšas panaudoti senjorų, neįgaliųjų ir vienišų asmenų sociokultūrinio užimtumo veiklų organizavimui ir įgyvendinimui. Vietos plėtros strategijos stebėsenos produkto rodiklį pakeisti į „Įgyvendintų BIVP projektų, susijusių su senjorų, neįgaliųjų ir vienišų asmenų sociokultūrine integracija, skaičius“ – įgyvendintas 1 projektas.

Kviečiame miesto bendruomenės narius elektroninėmis ryšio priemonėmis: el. paštu: utenosmiestovvg@gmail.com, socialinių tinklų paskyroje Facebook „Utenos miesto vietos veiklos grupė” ar / ir tel. 8-620-34030 iki 2019 m. liepos 19 d. išsakyti / pareikšti nuomonę dėl Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos keitimo.