Projektas „Y KARTA MIESTUI“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0125

Projektą įgyvendina Neformalaus ugdymo centras

Projektas finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos 

2. Tikslą. Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje.

2.1. Uždavinį. Didinti neaktyvių darbingų asmenų, ypatingai jaunimo, galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.

2.1.1. Veiksmą. Jaunimo (iki 29 m.) verslumo įgūdžių ugdymas.

Projekto tikslas – didinti ekonomiškai neaktyvių darbingų ir bedarbių jaunų asmenų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje ugdant verslumo įgūdžius. Siekiama didinti bendruomenės verslumą įgyvendinant neformalias iniciatyvas, gyventojų konsultavimą bei neformalų mokymą, nukreiptą į ekonomiškai neaktyvių ir bedarbių asmenų, ypač jaunimo iki 29 m.,  vadinamos “Y kartos”, verslumo gebėjimų, reikalingų verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui, stiprinimą. Keliamas tikslas atliepia 8.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą –  įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.

Pagrindinės projekto veiklos nukreiptos į tikslinės grupės – ekonomiškai neaktyvių ir bedarbių asmenų, Y kartos – jaunimo iki 29 m., verslumo įgūdžių ugdymo iniciatyvas vykdant neformaliojo mokymo programą, kurią sudaro: renginiai „Asmeninis prekės ženklas“, skirti tikslinės grupės įtraukimui į projektą, verslumo gebėjimų pažinimui ir ugdymui; neformaliojo švietimo mokymai ir individualios konsultacijos „Skaitmeninis marketingas“, skirti verslumo gebėjimų ugdymui reklamos ir rinkodaros darbo rinkai; renginys – Hakatonas, verslo problemų sprendimo maratonas skaitmeninėmis technologijomis, skirtas verslo problemų reklamos ir rinkodaros srityje sprendimui taikant skaitmeninio marketingo priemones, su mokomąją verslumo ugdymo stažuote. Iniciatyvos bus vykdomos projekto partnerio, Utenos kolegijos, patalpose, kurios bus papildytos kompiuterine ir programine įranga.

Projekte dalyvaus ne mažiau nei 52 asmenys, kurie įgiję žinių bei įgūdžių projekto iniciatyvose, turės didesnes galimybes įsidarbinti Utenos miesto įmonėse arba patys sau susikurti darbo vietas. Taip bus prisidėta prie Utenos miesto veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos produkto rodiklio ir jo kiekybinio pokyčio pasiekimo – jaunų (iki 29 m. ) bedarbių skaičiaus sumažėjimo.