Utenos miesto vietos veiklos grupė penktus metus sėkmingai įgyvendina Utenos miesto vietos plėtros strategijoje numatytus veiksmus ir vykdo įgyvendinamų projektų bei numatytų pasiekimo rezultatų stebėseną. Per šį laikotarpį miesto bendruomenė galėjo prisijungti net prie septyniolikos įgyvendinamų projektų, skirtų vaikams ir jaunimui, senjorams, neįgaliesiems, vienišiems asmenims, bei įvairaus amžiaus darbingiems miesto gyventojams. Visi projektai įgyvendinami pagal keturis Utenos miesto vietos plėtros strategijos uždavinius.

Pagal pirmąjį strategijos uždavinį – „Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ įgyvendinami net aštuoni projektai. Penki iš jų skirtis vaikams ir jaunimui, trys senjorams, neįgaliesiems ir vienišiems asmenims. Šie projektai pritraukė didelį būtį vietos bendruomenės narių. Nors projektuose buvo suplanuota apie 1000 dalyvių, tačiau šiuo metu juose jau dalyvauja virš 1200 tikslinių grupių atstovų ir apie 200 savanorių, kurie talkina projektų vykdytojams. Didelio susidomėjimo sulaukė Utenos švietimo centro projektai „Gera būti“ ir „Kūrybiškumo erdvė“ skirti vaikų ir jaunimo sociokultūrinių veiklų įgyvendinimui bei „Aukštaitijos mėgėjų krepšinio asociacijos“ projektas „Pažink ir tobulėk“, kurio  metu organizuota vasaros stovykla, vaikų sportinio aktyvumo skatinimui. Taip pat projektai „Norime būti sveiki ir aktyvūs“, „Senjorų klubas“, „Šviesioji gyvenimo pusė“, kuriuos įgyvendino asociacijos Aukštaitijos rakta  ir  Utenos kraštotyros muziejus.

Pagal antrąjį strategijos uždavinį „Pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ įgyvendinamas vienas projektas, kuris vadinasi „Pokyčių keliu“. Projektą vykdo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras. Šiame projekte dalyvauja virš 200 tikslinės grupės atstovų.

Trečiasis uždavinys –  “Didinti neaktyvių darbingų asmenų, ypatingai jaunimo, galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje“ skirtas tiek jaunų, iki 29 metų asmenų, tiek ir vyresnio amžiaus asmenų profesinių gebėjimų ir verslumo įgūdžių stiprinimui. Pagal šį uždavinį įgyvendinami 4 projektai. Du projektus „Verslo degustacija“ ir „Nauji gebėjimai – naujos galimybės“ vykdo Utenos kolegija, projektą „Y karta miestui“ asociacija „Neformalaus ugdymo centras“. Projektą „Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių Utenos miesto gyventojų įgalinimas integruotis į darbo rinką“ vykdo Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Šių projektų dalyvių skaičius virš 300 asmenų, kurie yra bedarbiai ar ekonomiškai neaktyvūs.

Ketvirtasis uždavinys – „Neformalių, verslumą skatinančių iniciatyvų plėtojimas besikuriančiam verslui ir neaktyviems darbingiems asmenims“ skirtas Utenos miesto bendruomenės nariams ir vietos verslo atstovams. Pagal šį uždavinį yra įgyvendinami keturi projektai skirti neformalioms verslumo iniciatyvoms, kuriomis siekiama supažindinti vietos verslo atstovus su naujausiomis verslo sektorių tendencijomis.

Tai projektai: „Dalinamės patirtimi, stipriname jaunus verslus“, kurį vykdo UAB „Rigera“, „Elektroninės prekybos startas pasaulinėse rinkose“ įgyvendinamas  UAB „Siuntikas“, Utenos miesto vietos  grupė projektas „Laikas verslui“ ir Utenos apskrities darbdavių asociacijos projektas „Verslas, lengvai, greitai, kūrybiškai“. Šių projektų veiklose sudalyvavo apie 200 tikslinės grupės asmenų.

Covid -19 pandemija ir karantinas pristabdė daugelio įmonių ir organizacijų veiklas, tačiau kūrybingi ir išradingi strategijos įgyvendinamų projektų vykdytojai sėkmingai tęsia numatytas veiklas. Iš viso įgyvendinamuose projektuose planuojama pritraukti daugiau kaip 2000 tikslinės grupės dalyvių, Utenos miesto gyventojų ir verslo atstovų ir apie 200 savanorių.

Utenos miesto vietos veiklos grupė kviečia miesto bendruomenę jungtis prie dar įgyvendinamų projektų. Pageidaujantys dalyvauti ar ieškantys informacijos gali kreiptis į projektus vykdančias organizacijas arba į Utenos miesto VVG.