Šių metų liepos 5 dieną Utenos miesto vietos veiklos grupė su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė projekto “Utenos miesto vietos vietos plėtros strategijos parengimas” Nr.11-001-T-0015 įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – pasitelkiant vietos bendruomenę parengti Utenos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją.

Utena – Rytų Aukštaitijos regiono miestas, regiono centras, kuriame gyvena 25 608 gyventojų. 2022-2030 m. Regionų plėtros programoje Utenos regionas, kuriame yra Utenos rajonas ir Utenos miestas, įvardintas kaip vienas iš labiausiai ekonominio augimo netolygumo paveikta teritorija, kuriai būdinga didelė socialinė ir ekonominė atskirtis. Visuomenės senėjimas, gyventojų skaičiaus mažėjimas, žemesnis viešųjų paslaugų prieinamumas, didelis skaičius asmenų, patiriančių skurdo riziką ar socialinę atskirtį, – tai problemos, su kuriomis susiduriama Utenos regiono teritorijoje, taip pat ir Utenos mieste. Siekiant spręsti įvardintas problemas, inicijuojama nauja Vietos plėtros strategija, kurią parengs Utenos miesto vietos veiklos grupė (toliau – Utenos miesto VVG). 2016-2022 m. finansavimo periode Utenos miesto VVG sėkmingai įgyvendino pirmąją vietos plėtros strategiją, kurios metu įgijo patirties ir žinių, leidžiančių sėkmingai identifikuoti socialines ir kitas problemas, su kuriomis susiduria tikslinės teritorijos bendruomenė. Vietos plėtros strategija (toliau – Strategija) bus rengiama siekiant įgyvendinti išsikeltus veiklos tikslus – didinti bendruomenių socialinę integraciją, skatinti Utenos miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant įvairias programas Utenos miesto teritorijoje bei skatinti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą. Tokiu būdu siekiama didinti socialinės atskirties problemų sprendimo efektyvumą, į veiklas aktyviai įtraukiant organizacijas, atstovaujančias neįgaliuosius, vyresnio amžiaus žmones, jaunimą bei kitus asmenis, turinčius mažesnes funkcines galimybes arba dėl socialinių priežasčių mažiau įtrauktiems į jiems aktualių sprendimų priėmimą, užtikrinti, kad bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Rengiant Strategiją bus atlikta vietos teritorijos vystymosi poreikių ir galimybių analizė, nustatyti svarbiausi socialiniai, ekonominiai, demografiniai teritorijos būklei įtaką darantys teigiami ir neigiami veiksniai bei jų tarpusavio sąsajos. Taip pat bus atliktas šiuos veiksnius apibūdinančių rodiklių palyginimas su šalies ir kitų miestų rodikliais, atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė. Siekiant nustatyti svarbiausius vietos teritorijos būklei įtaką darančius teigiamus ir neigiamus veiksnius ir jų tarpusavio sąsajas, vietos bendruomenė, Utenos miesto VVG nariai, nevyriausybinių, bendruomeninių ir kitų organizacijų atstovai bus kviečiami diskutuoti ir teikti projektines idėjas iškeltų problemų sprendimams įgyvendinti. Strategijos rengimo metu bus organizuojami 3 susitikimai-renginiai, į kuriuos aktyviai įsitrauks ir visuomenė, o tai leis identifikuoti aktualiausias vietos problemas, tiksliai formuluoti tikslus, uždavinius ir veiksmus toms problemoms spręsti bei numatyti optimalų lėšų poreikį vietos plėtros strategijos veiksmams įgyvendinti. Du renginiai vyks su vietos bendruomenės nariais, o vienas su kito miesto VVG atstovais. Šio susitikimo tikslas – aptarti galimas bendradarbiavimo perspektyvas, identifikuoti bendras problemas ir jų sprendimo galimybes. Projekto įgyvendinimo metu bus besąlygiškai laikomasi horizontaliųjų principų reikalavimų.