Utenos miesto vietos veiklos grupė pabaigė rengti 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją, kurios tikslas – skatinti Utenos miesto gyventojų socialinę įtraukti, įgyvendinant socialines ir ekonomines iniciatyvas. Tikslu numatytos įgyvendinti socialinės ir ekonominės iniciatyvos atitinka 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4.7uždavinyje ir 4.9 uždavinyje iškeltus tikslus bei sprendžia Strategijos SSGG analizėje identifikuotas socialines problemas. Tikslo įgyvendinimui numatyti du uždaviniai. Pirmojo uždavinio veiklomis siekiama socialinių iniciatyvų įgyvendinimo. Įgyvendinant šį uždavinį, per numatytą 1.1.1. veiksmą „Socialiai pažeidžiamų ir socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų sociokultūrinės integracijos veiklos ir pagalba įsitraukiant į visuomenės gyvenimą“  bus vykdomos socialiai pažeidžiamų ir socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, tame tarpe vaikų ir jaunimo sociokultūrinės integracijos veiklos, teikiama pagalba socialiai pažeidžiamiems asmenims (senjorams, neįgaliesiems ar kitataučiams, nuo karo pasitraukusiems Ukrainos piliečiams bei kitiems asmenims) įsitraukiant juos į visavertį visuomenės gyvenimą. Per įvairias integracines veiklas 1.1.2. veiksme „Kompleksinių prevencinių pagalbos priemonių teikimas socialinę riziką patiriantiems Utenos miesto gyventojams, tame tarpe mažiau galimybių turinčiam jaunimui, stiprinant jų savivertę ir pasitikėjimą“ vykdomas kompleksinių prevencinių pagalbos priemonių teikimas socialinę riziką patiriantiems Utenos miesto gyventojams, tame tarpe mažiau galimybių turinčiam jaunimui.

Antrojo uždavinio veiklomis siekiama stiprinti gyventojų darbinius ir verslumo įgūdžius, per neformalias ekonomines iniciatyvas skatinti naujų verslų, taip pat ir socialinio verslo kūrimą ar plėtrą Utenos mieste. Įgyvendinant šį uždavinį, per 1.2.1. veiksmąDarbo rinkoje reikalingų įgūdžių ugdymas“ bus siekiama padėti darbingiems asmenims iš pažeidžiamų grupių ugdyti ir stiprinti įgūdžius padėsiančius lengviau įsitraukti į darbo rinką. 1.2.2. veiksmu „Neformalių verslumo iniciatyvų taikymas skatinant jauno verslo plėtrą“ siekiama stiprinti jaunus verslus taikant įvairias neformalias iniciatyvas padėsiančias stiprėti ir išsilaikyti konkurencinėje aplinkoje, o 1.2.3. veiksmu„Socialinio verslo kūrimas ir (ar) plėtra Utenos mieste“ skatinti vietos gyventojus ir organizacijas pradėti vystyti socialinius verslus Utenos mieste, siekiant kurti darbo vietas, paslaugas ar prekes sunkiau integruojamoms vietos gyventojų grupėms tikslu daryti socialinį poveikį tikslinėje teritorijoje.

Per Strategijos įgyvendinimo laikotarpį turėtų būti įgyvendinti 6-7 projektai skirti socialinės atskirties mažinimui, 1 projektas darbinių įgūdžių skatinimui, 1 projektas jaunų verslų stiprinimui ir 3 socialinio verslo projektai. Planuojama, kad projektų veiklose sudalyvaus ne mažiau kaip 360 tikslinės grupės dalyvių.

Su Utenos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos dokumentu galima susipažinti: https://www.utenosmiestobendruomene.lt/wp-content/uploads/2023/11/Utenos-miesto-2023-2029-m.-vietos-pletros-strategija-aktuali-redakcija.pdf