Utenos miesto vietos veiklos grupė (Utenos miesto VVG) inicijuoja Utenos miesto 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimą ir kviečia teikti projektines idėjas.

Kviečiame teikti projektines idėjas pagal:

Veiksmų programos 4.7 uždavinį. „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“. Projektinės idėjos forma: DOCX

– Tikslinę grupę apima socialiai pažeidžiami Utenos miesto gyventojai: socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; asmenys, besiruošiantys išeiti ir išėję iš įkalinimo vietų; romai; mažiau galimybių turintis jaunimas; migrantai.

– Investicijos gali būti skirtos:

  • taikyti prevencines priemones socialiai pažeidžiemiems asmenims;
  • padėti socialinę atskirtį patirintiems asmenims įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą;
  • padėti asmenism iš pažeidžiamų grupių įsitraukti į darbo rinką (įskaitant ėmimosi savarnkiško
    darbo, verslo) ir joje išsilaikant.

__________________________________________________________________

Veiksmų programos 4.9 uždavinį. „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“ (ERPF). Projektinės idėjos forma: DOCX

– Tikslinę grupę apima: socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys (pvz., nusikaltimų aukos, benamiai, priklausomybėmis sergantys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir kt.);asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis; migrantai, priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms; nepalankias sąlygas turintys vietos gyventojai; nepalankias sąlygas turintys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

– Investicijos gali būti skirtos: skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas:

  • socialinio verslo (t. y. kuriančio darbo vietas, paslaugas ir (ar) prekes sunkiau integruojamoms bendruomenės gyventojų grupėms) kūrimasis ir plėtra,
  • per vietos plėtros strategijas remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt.

Projektines idėjas siųsti el. paštu utenosmvvg@gmail.com iki š. m. gegužės 30 d.

Idėjų aptarimui Utenos miesto bendruomenė bus kviečiama į atvirus susitikimus, apie kuriuos informuosime atskirai.